โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)