องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 (ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)