มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป สังกัดกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง
1 คุณวุฒิต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,040 บาท
2 คุณวุฒิสูงกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,960 บาท

วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.crru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. ในวันทำการ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0-5377-6000 ต่อ 1849