โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
– ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์
– ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565
– หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ (ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัคร)