สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เลขที่ 349 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-121-366 โทรสาร 053-121-265
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ