องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง 32 อัตรา

ผู้สมัครจะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบผ่านทางระบบออนไลน์ ได้เพียงทางเดียว ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th การสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด และระบบจะจัดส่ง ใบสมัครที่ได้กรอกเรียบร้อยแล้ว กลับทาง E-mail ที่ใช้สมัครให้โดยอัตโนมัติ (E-mail ตอบรับใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ต้องใช้ E-mail ของ gmail เท่านั้น) และทำการอัพโหลดรูปภาพและเอกสารหลักฐาน ประกอบการรับสมัครสรรหาฯ พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น (เอกสารหลักฐานให้รวมเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์)
(3) ให้ผู้สมัครสรรหาฯ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนพิมพ์ใบสมัครซึ่งสามารถ ตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ และพิมพ์ใบสมัครจากระบบลงในกระดาษขนาด A4 พร้อม ลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย
(4) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ