ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 2 อัตรา

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ตามขั้นตอน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โทร 0-5549-6666 ต่อ 3532 หรือกองการเจ้าหน้าที่ โทร 0-5446-6666 ต่อ 1040