ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(1) ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนรายวัน วันละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา ช่างก่อ
สร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง

(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนรายวัน วันละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ถนนบุญวาทย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 ถึง วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ