สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ