โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล รับสมัครงานหลายอัตรา

 1. นักรังสีเทคนิค (ด่วน) (1 ตำแหน่ง)
 2. เภสัชกร (2 ตำแหน่ง)
 3. พยาบาลวิชาชีพ (แผนกฉุกเฉิน) (1 ตำแหน่ง)
 4. พยาบาลวิชาชีพ (แผนกผู้ป่วยใน) (หลายตำแหน่ง)
 5. โปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)
 6. เจ้าหน้าที่การตลาด (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. นักรังสีเทคนิค (ด่วน) (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • การตรวจทางรังสีทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้กรรมวิธีต่างๆ ในการถ่ายและบันทึกภาพ ส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ รวมทั้งการจัดท่าผู้ป่วย และการควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์ ในการให้ปริมาณรังสีเอ็กซเรย์ที่พอเหมาะ
 • การตรวจทางรังสีวิทยาด้วยวิธีพิเศษ การตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ เป็นการตรวจดูอวัยวะภายในช่องท้อง ด้วยภาพโดยอาศัยรังสีเอ็กซเรย์ 
 • งานป้องกันอันตรายจากรังสี เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยรวมทั้งประเภทเอ็กซเรย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
 • มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
 • บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

2. เภสัชกร (2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา
 • บริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ
 • ทบทวนการใช้ยาเชิงคุณภาพ เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
 • ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเกี่ยวกับงานของแผนกเภสัชกรรมและความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดอบรมภายใน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต 
 • ไม่มีประวัติอาชญากร 
 • มีสุขภาพแข็งแรง 
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ขยัน และ อดทน
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
 • มีใจรักและชอบงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 • สามารทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • มีประสบการณ์เภสัชกร ในสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

3. พยาบาลวิชาชีพ (แผนกฉุกเฉิน) (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติการพยาบาล ดูแลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินในแผนก ER 
 • การรับส่ง REFER ผู้ป่วยไปยัง รพ.แม่ข่าย
 • ปฎิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรองด้านหน้า รพ. และคัดกรองนอก รพ.
 • ซักประวัติและให้การพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยโรค COVID-19 และกลุ่มโรคทางเดินหายใจ 
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาล และต้องมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค (อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน)
 • มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย 
 • มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าในการตัดสินใจ
 • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถปฎิบัติงานในเวรบ่าย หรือดึกได้
 • หากผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพจะได้รับพิจารณาประกอบการคัดเลือกเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

4. พยาบาลวิชาชีพ (แผนกผู้ป่วยใน) (หลายตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • ให้บริการพยาบาลทั่วไปและการพยาบาลเฉพาะโรคได้ทุกระดับปัญหา และทุกระดับความรุนแรงของโรค 
 • เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
 • สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของผู้ป่วย 
 • ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคขั้นต้นให้การพยาบาลกลุ่มอาการต่างๆ 
 • ตัดสินแก้ปัญหาทางการพยาบาล
 • ประสานงานทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาล และต้องมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค (อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน)
 • มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าในการตัดสินใจ
 • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

5. โปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • พัฒนาระบบ Web Application และโปรแกรมสำคัญ เพื่อสนับสนุนผู้ใช้งานและงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุง Web Application และโปรแกรมสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
 • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ มีคุณภาพและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนา Web Application และโปรแกรมสำคัญของโรงพยาบาล
 • แก้ไขปัญหาของ Web Application และโปรแกรมสำคัญ ที่พบระหว่างการใช้งานได้
 • ควบคุม สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสานงานกับกลุ่มโปรแกรมเมอร์และทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา Web Application และโปรแกรมสำคัญ ออกมาสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลทุกเพศ อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน และการคิดวิเคราะห์ Algorithm ของงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ PHP, JavaScript, HTML5, Json, AJAX, jQuery
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management และ SQL Query
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยง Web Service/API/XML
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมเชิง MVC/OOP บน Framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Node.js หรือ Vue.js จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้าน UI/UX/Responsive Web และ CSS Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถควบคุม สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสานงานกับทีมงานพัฒนาโปรแกรมและทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

6. เจ้าหน้าที่การตลาด (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนกลยุทธ์/นำเสนอแผน/ไอเดียพัฒนางาน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับทีม
 • ติดต่อลูกค้าหรือตัวแทนภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมการขายต่างๆ
 • ติดตามเคลื่อนไหว เพื่อเก็บข้อมูลคู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง โน้มน้าวลูกค้าเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สามารถสรุปสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วางแผนและเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาดพร้อมนำเสนอผลงานได้
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram, Youtube, Website
 • มีทักษะการใช้ Microsoft office ได้ดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่ที่มา https://www.chiangmai-hospital.com/th/job-opportunities