โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 15 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฝาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน) และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)