โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
1 สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
3 สาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)