สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

 1. สังกัดโรงพยาบาลแม่สะเรียง
  1.1 พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
  1.2 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
 2. สังกัดโรงพยาบาลปางมะผ้า
  2.1 นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
  2.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
 3. สังกัดโรงพยาบาลสบเมย
  3.1 พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
 4. สังกัดโรงพยาบาลขุนยวม
  4.1 พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
  รับสมัคร 7 -18 เมษายน 2566 *รายละเอียดสถานที่สมัครในภาพประกาศโปรดอ่านให้ครบถ้วน…