มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครงานโครงการฯ 8 อัตรา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2563) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
4) หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและมีโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

error: กรุณาอย่าก็อป