ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 60 อัตรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

จำนวนทั้งสิ้น 60 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2563 สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มสมัครงาน Online ( คลิก )

error: กรุณาอย่าก็อป