เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,840 – 11,500 บาท/เดือน
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 – 11,500 บาท/เดือน
3) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
4) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
5) ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
6) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 – 11,500 บาท/เดือน
7) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
8) คนงาน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
9) คนสวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
10) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
11) คนงาน (แม่บ้าน) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

วันเลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี