สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 90 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พยาบาลวิชาชีพ 29 อัตรา
2) นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
3) นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
4) นักวิชาการสาธารณสุข 11 อัตรา
5) นักโภชนาการ 1 อัตรา
6) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
7) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา
8) เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
9) ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
10) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา
11) พนักงานช่วยการพยาบาล 7 อัตรา
12) พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
13) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
14) พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา
15) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
16) พนักงานประจำตึก 2 อัตรา
17) พนักงานเปล 2 อัตรา
18) พนักงานบริการ (ความสะอาด) 1 อัตรา
19) พนักงานบริการ (ทั่วไป) 11 อัตรา

สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี http://www.spo.moph.go.th/web/dhrm/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ลานรวมใจ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ