สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2) หัวหน้าส่วนพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
3) หัวหน้าส่วนการเงิน จำนวน 1 อัตรา
4) นักบัญชีและการเงิน 3 – 6 จำนวน 1 อัตรา
5) นักบริหารงานทั่วไป 3 – 6 จำนวน 1 อัตรา
6) นิติกร 3 – 4 จำนวน 1 อัตรา
7) นักวิชาการ SMEs 3 จำนวน 1 อัตรา
8) นักวิชาการ SMEs 4 จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
ประเภทวิชาการ และปฏิบัติการ ระดับ 3 เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท
ประเภทวิชาการ และปฏิบัติการ ระดับ 4 เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท
ประเภทวิชาการ และปฏิบัติการ ระดับ 5 เงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท
ประเภทวิชาการ และปฏิบัติการ ระดับ 6 เงินเดือนเริ่มต้น 35,000 บาท
ประเภทบังคับบัญชา ตำแหน่งหัวหน้าส่วน เงินเดือนเริ่มต้น 45,000 บาท

วิธีการสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้
1) สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/
2) สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มายังที่อยู่ตามประกาศรับสมัคร >> ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf file)

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ภายในเวลา 16.30 น.)

error: กรุณาอย่าก็อป