สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ www.surinnso.go.th กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 2/5-6 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 044-511-931