สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่สมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ