สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 45 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่สมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น