สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2) อายุ 18 – 45 ปี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร 075-356-452 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา