สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักกายภาพบำบัด กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) หน่วยงาน โรงพยาบาลดอยหลวง 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท

2) นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าแดด 1 อัตรา
ค่าจ้าง 13,300 บาท

3) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าแดด จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท

4) ผู้ช่วยพยาบาล หน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,300 บาท

5) ผู้ช่วยพยาบาล หน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,300 บาท

6) พนักงานขับรถยนต์ หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงแสน จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 10,200 บาท

8) พนักงานบริการ หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

9) พนักงานบริการ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแยง ตำบลหงาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

10) พนักงานบริการ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า หมู่ 8 ตำบลตับเต่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

11) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า หมู่ 8 ตำบลตับเต่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

12) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันทรายงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

13) นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันมะเค็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท

14) นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทรายขาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท

15) นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่อ้อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท

16) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันทราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

17) พนักงานบริการ หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

18) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านพญาไพร หมู่ 14 ตำบลเทอดไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

19) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

20) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านห้วยมุ ตำบลแม่สลองใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

21) พนักงานบริการ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งก่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท

22) นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท

23) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 13,300 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันราชการ

สอบถามรายละเอียดหน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / หน่วยงานรับสมัคร
1) โรงพยาบาลดอยหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053 790 056
2) โรงพยาบาลปุาแดด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053 761 019
3) โรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053 771 300, 771 056
4) โรงพยาบาลแม่สาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053 731 300
5) โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053 603 123
6) โรงพยาบาลเชียงแสน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053 777 035, 777017
7) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โทร 053 608 173
8) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โทร 053 795 192
9) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร 053 721 458
10) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร 053 713 031
11) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โทร 053 767 152
12) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โทร 053 953 086
13) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053 910 331

error: กรุณาอย่าก็อป