โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 31 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท/เดือน
2) นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท/เดือน
3) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท/เดือน
4) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท/เดือน
5) พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท/เดือน
6) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน
7) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ www.suanprung.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศรับสมัคร โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราการจัดส่งเอกสารสมัครเป็นหลัก ไม่เกินวันที่ 29 ตุลาคม 2563