งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา

อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท

กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2565 หลังจากนั้นจะประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาเป็นรายปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) เพศชาย มีสัญชาติไทย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารโดยมีเอกสารสำคัญทางทหารแบบ สด. 43 หรือ แบบ สด.8 (ผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี)
2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7) สามารถทำงานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือพ้นโทษแล้ว เกินห้าปี
10) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
11) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภา กรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
12) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
13) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน จากราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการ งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา 128 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 07 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา
งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป