สำนักงานเขตพญาไท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

ฝ่ายปกครอง
1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1. จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายโยธา
2) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1. จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
3) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1. จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1. จำนวน 10 อัตรา
5) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส 1. จำนวน 2 อัตรา
6) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) ส 1. จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
7) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1. จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพญาไท ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป