มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครงานโครงการ 70 อัตรา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติงานพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

1) ประชาชน 13 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท (เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชนและไม่ได้รับความ ช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่)

2) บัณฑิตจบใหม่ 19 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท (เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ว่างงาน และไม่ได้รับ ค่าตอบแทนค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่)

3) นักศึกษา 38 อัตรา ค่าจ้าง 5,000 บาท (เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถให้ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัคร ได้ดังนี้
(1) ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 032-704-692 รับสมัครในวัน เวลา ราชการ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.
(2) สมัครออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ประกอบการรับสมัครทางอีเมล developpbru@mai.pbru.ac.th โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก การสแกนคิวอาร์โค้ด
(3) สมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่น ชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนากุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

error: กรุณาอย่าก็อป