มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครงานโครงการฯ 32 อัตรา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจาก ภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัครได้ 3 ช่องทางดังนี้

1) สมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 032-708-692 ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
2) สมัครออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด พร้อมแนบหลักฐานประกอบการรับสมัครทางอีเมล developpbru@mail.pbru.ac.th
3) สมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่น ชั้น 4 อาคารวิทยาภิรมย์ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครงานโครงการฯ 32 อัตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครงานโครงการฯ 32 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป