มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) สาขาวิชา ศิลปศึกษา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
2) สาขาวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา
3) สาขาวิชา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ 1 อัตรา
4) สาขาวิชา กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู (จิตวิทยาการศึกษา) สังกัด คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
5) สาขาวิชา กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
6) สาขาวิชา กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู (การวัดและประเมินผล/วิจัยทางการศึกษา) สังกัด คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
7) สาขาวิชา กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู (หลักสูตรและการสอน) สังกัด คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
8) สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย สังกัด คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
9) สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
10) สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานบริหาร งานบุคคลกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 อย่างช้าภายใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยดูจากวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ”

error: กรุณาอย่าก็อป