สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา

1) สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 นาฬิกา โดยให้ดำเนินการเปิดเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th > เลือก หัวข้อ“สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ”

2) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ เลขที่ 515 หมู่ที่ 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-152069-70 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึง เวลา 16.30 นาฬิกา โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

error: กรุณาอย่าก็อป