สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็น เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน หรือกําหนด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส ในทุกภาคส่วนของสังคม การเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันหรือปราบปราม การทุจริต รวมทั้งขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์การทุจริต และการตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดําเนินการอันอาจนําไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://nacc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนในประกาศรับสมัคร