มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครงานโครงการ (รอบที่ 3) 320 อัตรา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ประชาชนทั่วไป 98 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท
2) นักศึกษา 137 อัตรา ค่าตอบแทน 5,000 บาท
3) บัณฑิตจบใหม่ 85 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มกราคม 2564

วิธีการสมัคร 2 วิธี

1) สมัครด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2) สมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์ http://hrm.yru.ac.th/index.html โดยมหาวิทยาลัยจะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 4 – 8 มกราคม 2564

โทร. 02-909-1434 หรือ 02-909-3027

error: กรุณาอย่าก็อป