วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตําแหน่ง 881 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาพลศึกษา
2) พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตําแหน่ง 876 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3) พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตําแหน่ง 880 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาการบัญชี
4) พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตําแหน่ง 1305 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาการโรงแรม
5) พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตําแหน่ง 1318 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาอาหารและโภชนาการ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ที่ตั้ง 139 หมู่ 6ตําบลป่าตาล อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2564 (ในวันเวลาราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป