กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา (ต้องผ่าน กพ.)

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://labour.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนในประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 30 อัตรา (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

  • วุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกัน กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เงินเดือน 11,500 – 12,250 บาท

  • วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกัน กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เงินเดือน 11,500 – 12,250 บาท

  • วุฒิ ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกัน กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.