กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ (นายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง) 150 อัตรา

1) ประเภทผู้สมัคร
1.1) เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่างอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 75 อัตรา
1.2) ทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ สังกัดกองทัพบก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ปลด 1 พ.ค. 63) จำนวน 75 อัตรา

2) คุณสมบัติทั่วไป

2.1) เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ. 2564 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
2.2) ผู้สมัครตามข้อ 1.1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง
2.3) ผู้สมัครตามข้อ 1.2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง
2.4) มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2.5) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติ ของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557
2.6) มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็น โรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป และมีขนาดรอบอก ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป (ในเวลาหายใจออก) และมีน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 48 กก. และไม่อยู่ในภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีค่าดัชนีความหนาแน่นของร่างกาย (Body Mass trdex) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
2.7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.8) ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นที่ดูน่ารังเกียจ ไม่มีร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ให้อยู่ในตุลย พินิจของคณะกรรมการรับสมัครฯ

2.8.1) ผู้สมัครตามข้อ 1.1 อนุโลมให้ผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งมองไม่เห็นได้จาก ภายนอกเมื่อแต่งกายชุดกีฬา เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและร้องเท้ากีฬา) หรือวัดระยะ จากข้อศอก หรือหัวเข่าขึ้นไปถึงบริเวณที่มีรอยสักได้ระยะน้อยกว่า 6 นิ้ว หากมีรอยสักในร่มผ้านอกเหนือจากข้างต้น ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินสมควร (บริเวณแขนและขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องไม่เกิน 1/4 ของแขนและขา บริเวณลำตัวด้านหน้าไม่เกิน 1/4 ของลำตัว และลำตัวด้านหลังไม่เกิน 1/4 ของแผ่นหลัง) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่ารังเกียจ และไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์
ของ ทบ.
2.8.2) ผู้สมัครตามข้อ 1.2 อนุโลมให้ผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจาก ภายนอก เมื่อแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว ทั้งนี้รอยสักในร่มผ้า ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินสมควร (บริเวณแขนและขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องไม่เกิน 1/4 ของแขนและขา บริเวณลำตัวด้านหน้าไม่เกิน 1/4 ของลำตัว และลำตัวด้านหลังไม่เกิน 1/4 ของแผ่นหลัง) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแล้วว่า เหมาะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.

2.9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม, ไม่อยู่ในสมณเพศ, ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.11) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.12) ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
2.13) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรือลหุโทษ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ไม่อยู่ในระหว่างรอลงอาญา และไม่อยู่ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว
2.14) ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาในข้อหา เกี่ยวกับยาเสพติด
2.15) ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
2.16) สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้ง ข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ. จะ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) https://engr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มกราคม 2564 และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

error: กรุณาอย่าก็อป