มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 14 อัตรา

1) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
2) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา
3) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
4) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 อัตรา
5) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
6) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 1 อัตรา
7) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาดนตรี 1 อัตรา
8) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 1 อัตรา
9) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 1 อัตรา
10) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา
11) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา
12) อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา
13) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนสมัคร สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ https://e-par.kpru.ac.th/CEAS/

error: กรุณาอย่าก็อป