มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา

*** เงื่อนไขของทุกตำแหน่ง ***

 1. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ) ดังนี้
  1.1 TOEFL ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า
  1.1.1 PBT 350
  1.1.2 CBT 70
  1.1.3 IBT 30
  1.1.4 ITP 350
  1.2 IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3
  1.3 TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 400
  1.4 RMUTP English Proficiency Test ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 50 โดยผู้สมัครต้องติดต่อสถาบันภาษาด้วย ตัวเองเพื่อสมัครทดสอบ และผลทดสอบต้องมีผลก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
 2. สำหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
  2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น
  2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป