กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งปลัดอำเภอ 50 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
-ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.dopa.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน

error: กรุณาอย่าก็อป