สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 1) เลขที่ 478/74 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 075 341147 ต่อ 21 วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัคร” ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. เป็นสำคัญ และใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 11มิถุนายน 2564 จะไม่ได้รับการพิจารณ

error: กรุณาอย่าก็อป