มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา
2) อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ภาควิชาดนตรีและ ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) 1 อัตรา
3) คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (การแพทย์แผนไทย) 4 อัตรา
5) วิทยาลัยนานาชาติ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ เชิงนวัตกรรม (การจัดการธุรกิจการบิน) 1 อัตรา
6) ครู (ประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 อัตรา
7) ครู (ปฐมวัย) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8) ครู (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิธีการและวัน เวลาที่รับสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรอกใบสมัครที่ลิงค์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.dhrm.cmru.ac.th และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 (ระบบสมัครงานออนไลน์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 24.00 น.)

error: กรุณาอย่าก็อป