องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้สมัครจะสมัครสอบ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ www.chiangraipao.co.th หัวข้อ การสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด และระบบจะจัดส่ง ใบสมัครทาง E-mail ที่ใช้สมัครให้โดยอัตโนมัติ (E-mail ตอบรับใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องใช้ E-mail ของ gmail เท่านั้น)(3) พิมพ์ใบสมัครที่ได้รับจาก E-mail ที่ใช้สมัคร ลงในกระดาษขนาด A4 ติดรูปถ่าย พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย และให้จัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น มาตามที่อยู่ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 (ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564)
4) ชำระค่าธรรมเนียมสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 และสิ้นสุดภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลา ที่กำหนด โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านระบบ E-banking/แอพพลิเคชันของธนาคารในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของใบสมัคร หรือรหัสสินค้า M20200806093859555 “องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย” และนำส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้งชื่อ-สกุลของผู้สมัครผ่านกลุ่มไลน์ที่ได้เข้าร่วม
5) ค่าธรรมเนียมในการรับสมัครผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท โดยค่าธรรมเนียม การสมัครสอบจะไม่จ่าย
คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น

error: กรุณาอย่าก็อป