โรงเรียนบ้านมาบตาพุด รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก 11 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ

1) วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้เคยต้องถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

วัน เวลา การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด หรือ ทาง E-mail : banmabtaput@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ

โรงเรียนบ้านมาบตาพุด รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก 11 อัตรา
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก 11 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป