สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามที่แนบท้ายประกาศ โดยกรอกข้อมูลตามที่ระบุในใบสมัคร และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ลงในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 6.2 ส่งมาทาง e-mail : Passaducamri@dmh.mail.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

error: กรุณาอย่าก็อป