เทศบาลตำบลบ้านเชียง จ.อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) สํานักปลัด
1.1) พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานเทศกิจ) จํานวน 1 อัตรา
1.2) พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานป้องกัน) จํานวน 1 อัตรา

2) กองการศึกษา
2.1) พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 1 อัตรา

3) กองสาธารณนสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1) พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานทําความสะอาด) จํานวน 6 อัตรา
3.2) พนักงานจ้างเหมาบริการ (ภารโรง) จํานวน 1 อัตรา
3.3) พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน) จํานวน 2 อัตรา
3.4) พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์) จํานวน 1 อัตรา
3.5) พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประจําตลาด) จํานวน 1 อัตรา
3.6) พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประจํารถขยะ) จํานวน 4 อัตรา
3.7) พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานกู้ชีพ) จํานวน 2 อัตรา

  • ค่าจ้าง 6,000 บาท/เดือน
  • ไม่กําหนดระดับการศึกษา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครจ้างเหมาบริการ สมัครได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2563