โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ค่าจ้าง 15,960 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน การศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

2) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ค่าจ้าง 15,960 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

3) นักเทคนิคการแพทย์ ค่าจ้าง 15,960 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

4) เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ค่าจ้าง 10,200 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ

5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ค่าจ้าง 10,200 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ

6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) ค่าจ้าง 8,300 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยกรรม

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ หน้าซองโปรดระบุตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร