โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครลูกจ้างโครงการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
การสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 และให้ผู้สมัครปฏิบัติดังนี้
1 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eastpark.buu.ac.th/ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
2 รับรองสำเนาในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ
3 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย “ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขามหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9” สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกให้ชัดเจน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารตามข้อ 3.1 และ 3.2
4 สแกนเอกสารข้อ 3.1 – 3.3 เป็น file pdf มายัง E-mail : lalita.in@go.buu.ac.th
5 ให้นำเอกสารการสมัครฉบับจริงมาในวันที่ได้รับการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ทั้งนี้ การสมัครดังกล่าว ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัครหรือทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลัง แล้วพบว่าเอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกทุกกรณี
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณลลิตา อินทรประสาท โทรศัพท์หมายเลข 038-102222 ต่อ 3383 ในวันและเวลาทำการ