เทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 48 อัตรา

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและ อัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครระยอง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง
ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038 – 620111 ต่อ 734