เทศบาลเมืองบ้านสวน รับสมัครพนักงานจ้าง 24 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี