องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง 20 อัตรา

รายละเอียด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ไม่จำกัดคุณวุฒิ อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท

2) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ ไม่จำกัดคุณวุฒิ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท

กำหนดรับสมัครในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โทร. 0-3724-0999 ต่อ 262 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sakaeopao.go.th