เทศบาลเมืองชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 13 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 เทศบาลเมืองชลบุรี ในระหว่างวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 เทศบาลเมืองชลบุรี